Regulamin

Polityka prywatności

 
Copyrights 2019  Pracownia Artystyczna SYLOVE
 

Regulamin

 

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Strona sylove.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę sylove.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę sylove.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony sylove.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • DEFINICJE

  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie sylove.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  USŁUGODAWCA – Sylwia Łoboda wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna SYLOVE Sylwia Łoboda, adres siedziby: ul. Żwirowa 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres do doręczeń: ul. Żwirowa 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222373616, REGON: 381928110, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: pracowniasylove@gmail.com, tel. 503993006.

  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCHUsługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  komputer z dostępem do Internetu,

  dostęp do poczty elektronicznej,

  przeglądarka internetowa,

  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGOReklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracowniasylove@gmail.com

  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sylove.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością sylove.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sylove.pl, bez zgody Usługodawcy.

  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sylove.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.